P.T.S. Węglo-Trans - Tani polski węgiel

P.T.S. Węglo-Trans zajmuje się sprzedażą i transportem taniego węgla kamiennego pochodzącego z polskich kopalń

Kontakt z nami
509599103

Transport

Transport materiałów sypkich

Firma Węglo-Trans istnieje już od 2009 roku. Przez ten czas zdobyliśmy ogromne doświadczenie nie tylko w sprzedaży opału, lecz także w jego transporcie. Świadczymy usługi transportowe na terenie kraju i Unii Europejskiej. Wszelki transport materiałów sypkich jest u nas sprawnie przeprowadzany i bezpieczny, a doświadczony zespół przy każdym załadunku dba o bezpieczeństwo materiałów. Dzięki profesjonalnemu sprzętowi i naszym fachowcom podczas transportu towar nie zostaje w żaden sposób zanieczyszczony, dzięki czemu dojeżdża do klienta zgodnie ze zleceniem.

Zapraszamy Państwa nie tylko do zakupu naszego taniego węgla, lecz także do skorzystania z usług transportowych. Dostarczamy opał i inne materiały zlecone przez klienta na terenie Polski oraz Unii Europejskiej, szczególnie do krajów takich jak Niemcy, Holandia, Belgia, Austria i Włochy. Nasi kierowcy bezpiecznie i szybko realizują zamówienia. Gwarantujemy terminowe wykonywanie zleceń oraz rozsądne ceny. Naszym priorytetem jest satysfakcja klientów, których grono stale się powiększa.

Sprzedaż hurtowa i detaliczna

Oferujemy Państwo zarówno sprzedaż hurtową, jak i detaliczną. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi możemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dysponujemy samochodami samowyładowczymi, niskopodwoziowymi, ładowarką. Profesjonalny zespół oraz najlepszy sprzęt stanowią gwarancję, że wszelkie nasze usługi wykonywane są w trosce o najwyższą jakość.

Posiadamy niezbędne ubezpieczenia, między innymi Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Krajowym i Międzynarodowym na kwotę 500 000 00 USD oraz Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Kabotażowym opiewające na kwotę 1 200 000 EUR. Dzięki temu wszelki transport towarów dokonuje się u nas z gwarancją bezpieczeństwa.

Najwyższa jakość usług

Nieustannie staramy się podnosić jakość świadczonych przez nas usług. Jeśli poszukują Państwo polskiego węgla w korzystnej cenie oraz interesuje Państwa krajowy czy międzynarodowy transport towarów, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Odpowiemy na wszelkie pytania, dotyczące naszych produktów oraz transportu. Zapewniamy dogodne terminy oraz niskie ceny. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTOWYCH

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady wykonywania usług transportowych, świadczonych przez Pawła Juszczak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.T.S. Węglo-Trans Paweł Juszczak, zwanym dalej Zleceniobiorcą, w szczególności prawa i obowiązki Zleceniobiorcy oraz Klientów, zwanych dalej Zleceniodawcami.

2. Zleceniobiorca uprawniony jest do podzlecania usług transportowych współpracującym z nim przewoźnikom, którym w zakresie zlecenia może powierzyć wykonanie usługi transportu na całej przestrzeni przewozu albo na jego części.

§ 2 Ogólne zasady współpracy

1.Zakres działalności Zleceniobiorcy obejmuje przewóz drogowy przesyłek na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

2. Zlecenie transportowe może być złożone telefonicznie, drogą elektroniczną, faksem lub osobiście w siedzibie Zleceniobiorcy.

3. Otrzymane zlecenie transportowe powinno zawierać: dane Zleceniodawcy (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, nr NIP), rodzaj towaru z określeniem jego wagi brutto, ilości, wymiarów, sposób jego opakowania czy zabezpieczenia oraz warunki temperatury przewozu, wartość przesyłki, datę i miejsce odbioru oraz miejsce przeznaczenia. Zleceniobiorca zwolniony jest z odpowiedzialności za zdarzenia wywołane nienależytym wykonanie umowy z uwagi na niewskazanie w/w informacji.

4. Dowodami zawarcia umowy o świadczenie usług transportowych i potwierdzeniem przyjęcia usługi do realizacji jest podpisany przez Zleceniobiorcę oraz Zleceniodawcę list przewozowy oraz zlecenie transportowe.

§ 3 Rzeczy wyłączone z przewozu Zleceniobiorca nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających: gotówkę, papiery wartościowe i inne środki płatnicze, broń i amunicję, towary chemicznie i biologicznie aktywne, żywe zwierzęta, zwłoki, szczątki ludzkie i zwierzęce, inne towary, których przewóz jest zabroniony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz towary, na których przewóz przepisy szczególne wymagają pozwolenia.

§ 4 Obowiązki Zleceniodawcy

1.Obowiązkiem Zleceniodawcy jest prawidłowe opakowanie i oznakowanie przesyłki oraz wypełnienie i podpisanie listu przewozowego.

2.Wszelkie zmiany przekierowania (zmiana trasy, celu przejazdu) pojazdu muszą odbywać się na piśmie.

3.Przesłanie zlecenia musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym planowany transport (wykonanie zlecenia). Zlecenie może być wysłane faksem lub emailem.

4. W przypadku uszkodzenia ładunku wszelkie dokumenty potrzebne dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego w celu likwidacji szkody muszą zostać dostarczone przez zleceniodawcę do zleceniobiorcy w ciągu 24 godzin od dnia zawiadomienia zleceniodawcy o uszkodzeniu ładunku.

§ 5 Obowiązki Zleceniobiorcy

1.Zleceniobiorca zobowiązuje się, zgodnie ze złożonym zleceniem transportowym, do zrealizowania przewozu towaru ze wskazanego w liście przewozowym miejsca nadania do wskazanego miejsca dostawy.

2. Dokumenty transportowe zostaną dostarczone przez zleceniobiorcę listem poleconym w ciągu 21 dni od wykonania zlecenia.

3. Kierowca zleceniobiorcy nie jest uprawniony do osobistego wyładunku przewożonego towaru (dotyczy towaru przewożonego na naczepach typu firana, plandeka).

§ 6 Wydanie przesyłki

1. Po dostarczeniu przesyłki do jej miejsca przeznaczenia, Odbiorca dokonuje potwierdzenia odbioru przesyłki oraz zgodności stanu faktycznego ze stanem wskazanym w liście przewozowym poprzez czytelny podpis na liście przewozowym.

2. Z chwilą wydania przesyłki Odbiorcy, wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą przesyłki przechodzą na Odbiorcę.

3. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi transportowej Odbiorca zobowiązany jest odnotować w liście przewozowym.

§ 7 Wynagrodzenie

1. Stawki opłat za usługi transportowe oraz warunki płatności określone są w zleceniu.

2. W przypadku nieterminowej zapłaty Zleceniodawcy przysługują odsetki maksymalne według kodeksu cywilnego.

3. Opóźnienie w zapłacie przekraczające ponad 30 dni od terminu ustalonego płatności upoważnia Zleceniodawcę do powierzenia osobie trzeciej odzyskania należności na drodze polubownej lub sądowej za zwrotem jej wynagrodzenia.

4. Za postój pojazdu po przekroczeniu 24h na załadunku/rozładunku naliczona będzie opłata wg. obliczeń zleceniobiorcy.

5.Anulowanie/wycofanie zlecenia przez zleceniodawcę w dniu załadunku wiąże się z wystawieniem noty obciążeniowej w wysokości frachtu.

§ 8 Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, uszkodzenia przesyłki, ubytku przesyłki lub jej części, Przewoźnik lub inny przedstawiciel Zleceniobiorcy sporządza protokół szkodowy, pod którym podpisuje się wraz z Odbiorcą.

2. Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest złożenie przez uprawnionego pisemnej reklamacji, zawierającej kwotę wysuwanego względem Zleceniobiorcy roszczenia oraz przesłanie dokumentów w tym: oryginału listu przewozowego, protokołu szkodowego podpisanego przez obie strony umowy przewozu oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, jeżeli takie dokumenty występują.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia.

§ 9 Odpowiedzialność

1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie przesyłki albo opóźnienie w jej dostarczeniu jeśli zaistniały one z przyczyn występujących po stronie Odbiorcy lub Zleceniodawcy, wynikających z właściwości towaru, spowodowanych siłą wyższą, innych zdarzeń losowych niezawinionych przez Zleceniobiorcę.

2. Zleceniobiorca nie odpowiada w szczególności za szkody wynikające z: wad własnych przesyłki lub jej naturalnych właściwości, niewłaściwego opakowania lub niewłaściwego zabezpieczenia z zewnątrz i wewnątrz, wadliwego ich załadowania przez Zleceniodawcę, a także załadowania przesyłki w stanie uszkodzonym lub zdekompletowanym, braku lub niedostatecznej instrukcji Zleceniodawcy co do sposobu postępowania z przesyłką w czasie przewozu, sposobu zabezpieczenia, jeżeli z uwagi na właściwości fizyczne i/lub chemiczne wymaga ona szczególnego traktowania podczas przewozu, rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Zleceniodawcy i Odbiorcy, ich pracowników, lub osób za które ponoszą odpowiedzialność.

3. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność Zleceniobiorcy ograniczona jest do jego winy umyślnej.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Regulamin, stosuje się do wszystkich umów, których przedmiotem jest świadczenie usług transportu przez Zleceniobiorcę, w tym do czynności związanych lub poprzedzających zawarcie tych umów.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2014r.

3. Spory wynikające usługami świadczonymi przez Zleceniobiorcę będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniobiorcy.

P.T.S Węglo-Trans Transport materiałów sypkich